Search
Close this search box.

סגלים

פורסמו הקריטריונים לתמיכה מקצועית בסגלים

איגוד הטניס ממשיך לעמול על שורת פרויקטים לביסוס תשתית הענף ,הרחבת הפירמידה ותמיכה מקצועית בשחקנים.
במסגרת פעילות זו גובשו מספר פרויקטים שיאפשרו תמיכה מקצועית בשחקנים.יות הטובים בארץ בגילים השונים.
הפרויקט שיוצא לדרך היום, הוא פרויקט הסגלים החדש.

בפרויקט זה הוגדרו על ידי הועדה המקצועית של איגוד הטניס קריטריונים על פיהם יחולקו השחקנים לסגלים (זהב, כסף, ארד) בשנתונים השונים (2011 ואילך).
הקריטריונים מתייחסים לעמידה בתנאי סף ולהישגי השחקנים בשנה שהסתיימה על בסיס הדירוגים הלאומיים והבינלאומיים בשבוע האחרון של דצמבר.
בהתאם להשתייכות לסגל יקבל השחקן תמיכה מקצועית (כספית/ שווי כסף) בהיקף כספי מוגדר, אותו יוכל לנצל (התהליך המדויק מוגדר בנוהל).
התהליך הנל יתבצע במהלך כל שנה והתקציב שיוקצה לו יגזר מהתקציב המאושר של איגוד הטניס.

סיגל חדד מנכ״לית האיגוד : ״אני שמחה וגאה על יציאתו לדרך של הפרויקט. מדובר על פרי עבודה של מספר חודשים של הגורמים המקצועיים.
אנו פועלים בכל המישורים על מנת לפתח ולתמוך בשחקנים ולאפשר להם לממש את הפוטנציאל שלהם. הפרויקט הזה הוא עוד נדבך בפעילות כולה. הפרויקט יאפשר לנו לתמוך כספית בשחקנים על פי הישגיהם, בצורה שקופה ואחידה״.

אבי פרץ יו״ר איגוד הטניס:״אני רוצה להודות לכלל הגורמים העוזרים להחזיר את ענף הטניס למקומו הטבעי.
צוות איגוד הטניס, מנהל הספורט והיחידה לספורט הישגי, פועלים בנחישות ובאחדות למען המטרה הגדולה. יישר כוח!״

קישור לנוהל הקריטריונים

קישור להצהרת שחקן

דילוג לתוכן