Search
Close this search box.

בתי דין משמעתי

תאריך הדיון: 10.12.20
תאריך העבירה: 6.12.20
העבירה:סעיף 3.4 שימוש בשפה בוטה, 3.11 התנהגות בלתי ספורטיבית.
החלטה: הנאשמת הפרה באופן יסודי את סעיפים 3.4 ובעיקר את סעיף 3.11.
עונש:  הרחקה מתחרויות רשמיות לפרק זמן של חודש ימים, ביודעי שעונש זה ישלול מהשחקנית את האפשרות להשתתף בתחרות הארצית המתקיימת בימים אלה. 
הקובל: עו״ד עומרי עיני.
דיין:עו״ד אייל אברמוב
תאריך הדיון: 10.12.20
תאריך העבירה: 6.12.20
העבירה:סעיף 3.4 שימוש בשפה בוטה, 3.11 התנהגות בלתי ספורטיבית.
החלטה: הנאשמת הפרה באופן יסודי את סעיפים 3.4 ובעיקר את סעיף 3.11.
עונש:  הרחקה מתחרויות רשמיות לפרק זמן של חודש ימים, ביודעי שעונש זה ישלול מהשחקנית את האפשרות להשתתף בתחרות הארצית המתקיימת בימים אלה. 
קובל: עו״ד עומרי עיני.
דיין: עו״ד אייל אברמוב.
תאריך הדיון: 16.11.21 
העבירה:סעיף 3.4 שימוש בשפה בוטה, 3.5 ביצוע תנועה גסה, 3.6 שימוש באלימות מילולית ו/או פגיעה מילולית, 3.9 פגיעה במחבט או בציוד, 3.11 התנהגות בלתי ספורטיבית,3.14 התנהגות בלתי ספורטיבית בעליל מחוץ למגרש.
החלטה: חייב בדין כמי שביצע את המעשים המיוחסים לו.
עונש: עונש על תנאי לפיו ככל שהנאשם יחזור ויבצע את אחת או יותר מן העבירות המיוחסות לו בכתב האישום בעינייננו למשך שנה אחת מהיום, כי אז יורחק באופן אוטומטי משתי תחרויות ארציות עוקבות שתחולנה לאחר המועד שבו ביצע את העבירות האמורות.
קובל: עו״ד עומרי עיני.
דיין: עו״ד אייל אברמוב.
תאריך הדיון: 29.01.22
העבירה:סעיף 3.6 שימוש באלימות מילולית ו/או פגיעה מילולית, 3.11 אימון ומאמנים, 3.11 התנהגות בלתי ספורטיבית,3.14 התנהגות בלתי ספורטיבית בעליל מחוץ למגרש, 3.16 התנהגות בלתי ספורטיבית של מאמן בתחרויות קבוצתיות. 4 אחריות כלפי טניסאי קטין, 5 התנהגות ראויה ודוגמא אישית, 6.1 אחריות מקצועית. 1,3,4,6,7,10-12,14 לקוד האתי לרבות חלק ב׳ כללים לבעלי עניין-מאמנים. 
החלטה: לא להרשיע את הנאשם בסעיפים המיוחסים לו,עם זאת לאור הרף הגבוה המצופה ממאמן ומאיש חינוך הוחלט לעשות שימוש בסמכות המוקנית בסעיף 5.1 לתקנון המשמעת של האיגוד.
עונש: הנאשם יעביר הרצאה חינוכית לטניסאים וטניסאיות בני נוער. תמשך לפחות 30 דקות ותכלול חלק אינטראקטיבי אל מול שומעיה. ההרצאה תתמקד בנושאים שישקפו את הערכים להם אנו שואפים: ספורטיביות, יושרה,הגינות, שליטה עצמית ומעל הכל לאו גדול לכל אלימות באשר היא.
קובל: עו״ד עומרי עיני.
דיין: עו״ד אריאל פרייברג.
תאריך הדיון: 29.01.22 
העבירה:סעיף 3.6 התנהגות באלימות ו/או פגיעה מילולית, 3.7 פגיעה פיזית(ביחס לאב), 3.10 אימון ומאמנים(ביחס לאב ולאם). 3.11 התנהגות בלתי ספוטיבית(ביחס לנאשמת לאב ולאם).3.14 התנהגות בלתי ספורטיבית בעליל מחוץ למגרש- ביחס לנאשמת, לאב ולאם. זאת בנוסף לעבירות על פי סעיפים 3, התנהגות ספורטיבית, 4, אחריות כלפי טניס קטין- ביחס לאם ולאב, 5 התנהגות ראויה ודוגמא אישית,1,2,3,6 לקוד האתי לרבות חלק ב׳-כללים לבעלי עניין-מאמנים.
החלטה: הורי הקטינה מורשעים בקשת האישומים שהוגשו נגדם, השחקנית עצמה לא הורשעה באישומים שיוחסו לה.
עונש:  על פי סעיף 8.1 עונש הרחקה בפועל בן שנה וחצי מכל התחרויות המתקיימות בארץ בניהול וארגון של איגוד הטניס ללא יוצא מן הכלל. בנוסף סעיף 8.3 עונש על תנאי לאב ולאם ביחד ולחוד לפיו ככל שמי מהם יחזור ויבצע את אחת או יותר מן העבירות המיוחסות לו בכתב האישום בענייננו למשך שנה וחצי מהיום, כי אז יורחק באופן אוטומטי לתקופה בת שני וחצי נוספת מכל תחרות המתקיימת בארץ בניהול וארגון של איגוד הטניס ללא יוצא מן הכלל.
קובל: עו״ד עומרי עיני.
דיין: עו״ד אייל אברמוב.
תאריך הדיון: 10.08.22 
העבירה:סעיף 3.4 שימוש בשפה בוטה. סעיף 3.11 – התנהגות בלתי ספורטיבית. סעיף 3.14 – התנהגות בלתי ספורטיבית בעליל מחוץ למגרש. הפרת הוראות הקוד האתי- כללים לבעלי עניין-טניסאים.
החלטה: בהתנהלותו הפר השחקן את חובותיו, עבר על העבירות המיוחסות לו ועל כן הנני מרשיע אותו בעבירות אלה.
ענישה: בחודש נובמבר 2021 קיבל השחקן עונש על תנאי בשל עבירות דומות ולא השכיל לתקן להביע חרטה ושב לסורו ולאור כך: א. הרחקה משתי תחרויות עוקבות בפועל החל ממועד החלטה זו(הפעלת העונש התנאי) ב. הרחקה מתחרות נוספת בפועל אשר תבוטל ככל והשחקן יבצע פעילות חינוכית בהיקף של 6 שעות בנושא רוח ספורטיבית ומניעת אלימות. ג. הרחקה משתי תחרויות נוספות עוקבות על תנאי ככל והנאשם יורשע באחת או יותר מהעבירות המיוחסות לו בגינן הורשע בהליך זה ובהליך שקדם לו למשך שנה וחצי ממועד החלטה זו.
קובל: עו״ד עומרי עיני.
דיין: עו״ד אריאל פרייברג.
 
תאריך הדיון: 30.08.22 
העבירה:1. עבירה על הוראות תקנון המשמעת. 2. התנהגות בלתי ספורטיבית ובלתי הולמת בניגוד לכללי הקוד האתי.
החלטה: א. נאשם מספר 1(שחקן):א. יביע התנצלותו על ההתנהגות הבלתי ספורטיבית שלו בכתיבת מכתב התנצלות אשר יימסר לקובל האיגוד בתוך שבעה ימים מן היום בו אושר הסדר הטיעון על ידי וועדת המשמעת. ב. יכתוב עבודה בהיקף שלא יפחת מארבעה עמודים ותתמקד בנושאים שישקפו את הערכים להם אנו שואפים כגון:ספורטיביות, יושרה, הגינות, שליטה עצמית ומעל הכל גילוי של אלימות. העבודה תוגש לקובל בתוך 30 ימים מן היום בו אושר הסדר הטיעון ע״י וועדת המשמעת. ב. נאשם מספר 2(הורה): א. יורחק בפועל מכל תחרות המתקיימת בארץ וזאת לתקופה של שלושה חודשים(להלן:״ענישה בפועל״) ב. יורחק לתקופה של שלושה חודשים נוספים במידה ויעבור עבירת משמעת נוספת(להלן:״ ענישה על תנאי״) תקופת הענישה על תנאי תתקיים למשך שנה אחת. ג. הענישה בפועל והענישה על תנאי יחלו ביום בו אושר הסדר הטיעון על ידי וועדת המשמעת.
קובל: עו״ד עומרי עיני.
דיין: עו״ד אריאל פרייברג.
 
תאריך הדיון: 10.11.22 
העבירה: סעיף 3.4 לחלק ה׳ לתקנון- שימוש בשפה בוטה. סעיף 3.6 לחלק ה׳ לתקנון- אלימות ו/או פגיעה מילולית. סעיף 3.11 לחלק ה׳ לתקנון- התנהגות בלתי ספורטיבית. סעיף 3.14 לחלק ה׳ לתקנון- התנהגות בלתי ספורטיבית בעליל מחוץ למגרש. סעיפים 1,2,3,5, 6 לחלק ב׳ לקוד האתי- כללים לבעלי עניין-טניסאים.
החלטה: א. הרחקה בפועל מתחרות אחת עוקבת למועד בו אושר הסדר הטיעון(להלן: ענישה בפועל״)ב. הרחקה משתי תחרויות נוספות במידה ויעבור עבירת משמעת נוספת אשר הוגש בגינה כתב אישום משמעתי, תקופת הענישה על תנאי תתקיים למשך שנה אחת. ג. הענשיה בפועל והענישה על תנאי יחלו ביום בו אושר הסדר הטיעון על ידי וועדת המשמעת.
קובל: עו״ד עומרי עיני.
דיין: עו״ד אריאל פרייברג.
 
תאריך הדיון: 28.11.22 
העבירה: עבירות על הוראות תקנון המשמעת והקוד האתי.
החלטה: הנאשמים 1-3 מורשעים בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום.
עונש: נאשמת 1: עונש הרחקה מתחרויות לחצי שנה על תנאי-ככל ותורשע בעבירה/ות שבה/הן הורשעה למשך תקופה בת שנה מיום מתן החלטה זו. יובהר כי אין באמור כדי לפגוע בהרחקה האוטומטית שנ]סקה לנאשמת 1. ב. נאשם 2 ונאשמת 3: עונש הרחקה בפועל לתקופה של שלושה חודשים מיום מתן החלטה זו. זאת בנוסף לעונש הרחקה מתחרויות לשלושה חודשים על תנאי- ככל ויורשעו ביחד או לחוד בעבירה/ות /בה/הן הורשעו לתקופה בת שנתיים מיום החלטה זו.
קובל: עו״ד עומרי עיני.
דיין: עו״ד אריאל פרייברג.
 
תאריך הדיון: 22.01.23 
העבירה: עבירות על הוראות תקנון המשמעת. התנהגות בלתי ספורטיבית ובלתי הולמת בניגוד לכללי הקוד האתי.
החלטה: הצדדים הגיעו להסכמות ביניהם במסגרת הסדר טיעון. הנאשמת תודה בסעיפי האישום המפורטים בסעיף 3.3 לכתב האישום המשמעתי בעניינה. הנאשמת תיעתר לעונשים המפורטים כדלקמן.
עונש: 1.הנאשמת תביע התנצלות על סגנון הביקורת שהביעה בפודקאסט באמצעות שידור בפודקאסט. 2. הנאשמת תוריד מן המרשתת באופן מוחלט את תוכן הפודקאסט המנוי בכתב האישום וזאת לכל המאוחר בתוך שלושה ימים. 3. מתן הרצאות לשחקנים/שחקניות בנושאים המשלבים חינוך וספורט לבחירת הנאשמת: ההרצאות יבוצעו בהיקף שלא יפחת מ-חמש הרצאות בתוך תקופת זמן שלא תעלה על חצי שנה. תוכן ההרצאות יובא תחילה לבחינתו ואישורו של הקובל. 4. ענישה על תנאי- הרחקה מתחרויות בארץ. הנאשמת תורחק מכל תחרות בארץ לתקופה של 6 חודשים במידה ותעבור עבירת משמעת או בניגוד לקוד האתי. העונש על תנאי יעמוד לתקופה של שנה אחת.
קובל: עו״ד עומרי עיני.
דיין: עו״ד אריאל פרייברג.
 
תאריך הדיון: 30.07.23 
העבירה: עבירות על הוראות תקנון המשמעת. התנהגות בלתי ספורטיבית ובלתי הולמת בניגוד לכללי הקוד האתי.
החלטה: הצדדים הגיעו להסכמות ביניהם במסגרת הסדר טיעון. הנאשמת תודה בסעיפי האישום המפורטים בסעיף 3.3 לכתב האישום המשמעתי בעניינה. הנאשמת תיעתר לעונשים המפורטים כדלקמן.
עונש: נאשמת 1 לא תוענש ולפיכך מתבקש בית הדין להסתפק באזהרתה בלבד. מובהר בזאת כי אין בכך בכדי לגרוע מהרחקה אוטומטית על פי תקנוני האיגוד.
נאשם 2: הרחקה בפועל מכל תחרות לתקופה של כ-ארבעה חודשים החל מיום מתן ההחלטה. כמו כן יתווסף לעונשו עונש הרחקה על תנאי לשנה אחת. תקופת התנאי תעמוד גם היא על שנה אחת והל מיום מתן ההחלטה. 
קובל: עו״ד עומרי עיני.
דיין: עו״ד אריאל פרייברג.
 
תאריך הדיון: 04.01.24 
העבירה: עבירות על הוראות תקנון המשמעת. התנהגות בלתי ספורטיבית ובלתי הולמת בניגוד לכללי הקוד האתי.
החלטה: הצדדים הגיעו להסכמות ביניהם במסגרת הסדר טיעון. הנאשם יודה בסעיפי האישום המפורטים בכתב האישום המשמעתי בעניינו. הנאשם נעתר לעונשים המפורטים כדלקמן.
עונש:
2.1 ענישה בדמות הרחקה מתחרויות בפועל: הנאשם יורחק משתי תחרויות עוקבות המתקיימות בארץ.
2.2 ענישה על תנאי: על הנאשם יושת עונש על תנאי בתנאים ובמועדים אשר יקבעו על ידי ביה״ד המשמעתי הנכבד ובהתאם לשיקול דעתו.
2.3 ענישה חינוכית: בתוך 30 יום לכל המאוחר ממועד מתן התוקף להסדר הטיעון יבצע הנאשם מטלה על פי בחירותו ועם השלמתה יגישה לביה״ד המשמעתי לאישורו. 
 
קובל: עו״ד עומרי עיני.
דיין: עו״ד אריאל פרייברג.
 
תאריך הדיון: 04.01.24 
העבירה: עבירות על הוראות תקנון המשמעת. התנהגות בלתי ספורטיבית ובלתי הולמת בניגוד לכללי הקוד האתי.
החלטה:  הנאשם יודה בסעיפי האישום המפורטים בכתב האישום המשמעתי בעניינו. הנאשם נעתר לעונשים המפורטים כדלקמן.
עונש:
2.1 ענישה בדמות הרחקה מתחרויות בפועל: הנאשם יורחק משתי תחרויות עוקבות המתקיימות בארץ.
ענישה על תנאי:
א. הנאשם יורחק משתי תחרויות עוקבות המתקיימות בארץ במידה ויעבור עבירת משמעת או יפעל בניגוד לקוד האתי(להלן:״העונש על תנאי״)
ב. העונש על תנאי יעמוד לתקופה של שנה אחת מיום אישור הסדר הטיעון ומתן תוקף לתוכנו על יידי ביה״ד המשמעתי.
הטעמים להסדר הינם חסכון בזמן שיפוטי ונסיבות ביצוע העבירה.
 
קובל: עו״ד עומרי עיני.
דיין: עו״ד אריאל פרייברג.
 
דילוג לתוכן